REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO “polskiedzieci.org”

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Portal” – portal internetowy „polskiedzieci.org” dostępny pod adresem www.polskiedzieci.org;
 2. „Fundacja” – Fundacja Polskiedzieci.org, z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Fiołkowej 3, 52-200 Wysoka, adres do korespondencji: ul. Chabrowa 4a, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622177, NIP: 8961552064, REGON: 364668569;
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji,
 4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
 5. „Serwis pośrednictwa finansowego” – tpay.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7773061579, REGON: 300878437;
 6. „Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji;

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Portal stanowi wyłączną własność Fundacji.
 2. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@polskiedzieci.org przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 6. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Portalu, niezbędne jest łącznie:
 • a) połączenie z siecią Internet,
 • b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 1. Fundacja ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 2. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez partnerów współpracujących z Fundacją, a także inne podmioty, przy wsparciu których Fundacja realizuje swoje cele statutowe. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.

§4
Cel i sposób korzystania z Portalu

 1. Portal pełni funkcje informacyjne i za jego pomocą Fundacja umożliwia Użytkownikom:
 • a) uzyskiwanie bieżących informacji o Fundacji, działalności statutowej Fundacji oraz prowadzonych przez nią projektach,
 • b) wzięcie udziału w projektach prowadzonych przez Fundację oraz korzystanie z nieodpłatnych usług oferowanych przez Fundację (opcja “Zapytaj dietetyka”), poprzez wskazanie Użytkownikowi danych kontaktowych do właściwego członka zespołu Fundacji, odpowiedzialnego za poszczególne obszary działalności Fundacji, na zasadach określonych w ust. 2-4 poniżej;
 • c) przekazywanie Darowizn Fundacji w sposób wskazany w §5 Regulaminu.
 1. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem danych kontaktowych do właściwego członka zespołu Fundacji, odpowiedzialnego za poszczególne obszary działalności Fundacji dostępnych w Portalu zgłosić chęć wzięcia udziału/ wsparcia projektów prowadzonych przez Fundację lub skorzystania z nieodpłatnych usług oferowanych przez Fundację.
 2. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich rejestracji przez Fundację.
 3. Fundacja może odmówić realizacji zgłoszenia bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi.
 4. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia oraz zasadach i terminach dalszej współpracy stron w zakresie udziału w/w wsparcia projektu i korzystania z usług Fundacji, jest przekazywana przez Fundację drogą mailową (o ile Fundacja nie pozostawi zgłoszenia bez odpowiedzi).

§5
Darowizny

 1. Wpłat Darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
 • a) przelewy elektroniczne realizowane za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, w ten sposób, że Użytkownik dokonujący wpłaty Darowizny po kliknięciu w button “WSPIERAM” zostaje przekierowany na stronę Serwisu pośrednictwa finansowego. Usługa Serwisu pośrednictwa finansowego świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Regulamin dokonywania płatności serwisu Tpay.pl, dostępnym pod adresem: https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania;
 • b) wpłaty przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 61 1750 1309 0000 0000 3377 2076 prowadzone przez BNP Paribas.
 1. Po zaksięgowaniu Darowizny zrealizowanej za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego na koncie Fundacji Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie. W przypadku przekazania Darowizny przelewem na rachunek bankowy Fundacji powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są przesyłane.
 2. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 7 Regulaminu.
 3. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 4. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Fundacja przeznacza zgromadzone środki pochodzące z Darowizn w całości na realizację celów statutowych Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji (https://polskiedzieci.org/statut/), co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Z tych środków Fundacja realizuje ważne cele społeczne, a także pokrywa min. koszty utrzymania Portalu, opłat i prowizji pobieranych przez Serwis pośrednictwa finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Fundacja nie pobiera od Użytkowników, w tym Pomagaczy i Partnerów, żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Portalu.

§ 6
Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności Fundacji Polskiedzieci.org.

§ 7
Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: kontakt@polskiedzieci.org, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej na adres do korespondencji Fundacji wskazany w §1 pkt. 2 Regulaminu.
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 8
Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji w Portalu.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 20.08.2021 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny.
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Portalu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą we Wrocławiu- postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku