Fundacja PolskieDzieci.org - Zdrowe i racjonalne odżywianie

STATUT FUNDACJI POLSKIEDZIECI.ORG
tekst jednolity z dnia 31.10.2018 r.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1.

1. Fundacja Polskiedzieci.org, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1) Logintrans sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, KRS:0000162430,
REGON:932920615, NIP:8942764658,
zwana dalej Logintrans,
2) WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28. 50-109
Wrocław,KRS: 0000357261, REGON: 020585812, NIP:8971734766,
zwana dalej WDB,
3) Inkaso Logintrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Wysokiej, ul.
Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, KRS:0000255813, REGON:020277393, NIP:8971714717 zwana
dalej TransInkasso, zwanymi dalej łącznie Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 22.04.2016
roku., Rep. A nr 729/2016, sporządzonym przed notariuszem Mateuszem Robaszyńskim z
Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy, ul. Jana Kilińskiego 6/6, działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn.
zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Wysoka.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2) tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego lub uczestniczyć w
fundacjach.
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
5. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja Polskiedzieci.org”. Fundacja może używać
wyróżniającego ją znaku słownego, graficznego lub słowno-graficznego.
6. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Edukacji Narodowej.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 6.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie (cele):
1. Tworzenia, rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi
społecznemu i gospodarczemu, związanemu z edukacją, edukacją zdrowotną, sportem,
ochroną środowiska i ekologią,
2. Ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania profilaktyki w zakresie zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży,
3. Wsparcia i promowania nowoczesnych form nauczania wspierających, myślenie,
kreatywność i samodzielność dzieci,
4. Wsparcia i promowania sportu i rekreacji,
5. Wspierania i rozwijania edukacji i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli
6. Wsparcia i promowania nowoczesnych form edukacji w ramach budowania
społeczeństwa informacyjnego,
7. Działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, wspierających edukację,
8. Działalności kulturalnej,
9. Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
10. Działalności w zakresie ochrony środowiska,
11. Działalności dobroczynnej,
12. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
13. Działalności handlowej typu non-profit o charakterze edukacyjnym w obiektach
szkolnych,
14. Promocji wiedzy i budowania świadomości w zakresie roli ubezpieczeń w życiu
społecznym i gospodarczym.

§ 7.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność o charakterze pożytku publicznego:
1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – numer
PKD 85.51.Z
2. Pozostała działalność związana ze sportem – numer PKD 93.19.Z
3. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – numer PKD 85.59
4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
numer PKD 86.90.E
5. Reklama – numer PKD 73.1
6. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – numer PKD 93.29.Z
7. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – numer PKD 90.0
8. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – numer PKD 88.10.Z
9. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 71 .

Fundacja prowadzi odpłatną działalność o charakterze pożytku publicznego:
1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – numer PKD
82.30.Z.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Formułowanie wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko rozumianej
edukacji w oraz ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie
działań do ich realizacji oraz publiczne wyrażanie opinii;
2. Oddziaływanie na administrację rządową, samorządową i organizacje zawodowe oraz
współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi,
gospodarczymi i społecznymi w związku z realizacją celów statutowych;
3. Działanie na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu
edukacji, promocji zdrowie, sportu ochrony środowiska oraz ekologii.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień związanych z
edukacją, ochroną i promocją zdrowia, w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez
udzielanie pomocy w zakresie badań i analiz, tworzenia przedmiotów i oprogramowania,
przygotowania koncepcji, wydawania rekomendacji, rzeczoznawstwa, doradztwa oraz
wydawania publikacji, w tym elektronicznych związanych z edukacją, ochroną i promocją
zdrowia oraz sportu;
5. Organizowanie kursów, narad, wydarzeń, konferencji, kongresów, odczytów, wystaw,
wycieczek, konkursów, wyróżnień, poradnictwa technicznego, imprez masowych oraz
prowadzenie działalności stypendialnej – w zakresie edukacji , sportu oraz ochrony i
promocji zdrowia.
6. Wspieranie finansowe, rzeczowe bądź organizacyjne: szkół i jednostek, zajmujących się
opieką na dziećmi i młodzieżą;
7. Organizowanie i finansowanie zajęć oraz imprez edukacyjnych, sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych;
8. Prowadzenie, finansowanie lub dofinansowanie punktów gastronomicznych i punktów
sprzedaży w pobliżu i na terenie placówek oświatowych.
9. Działalność promocyjną przy współpracy z samorządami, mediami i organizacjami
pozarządowymi, a także ze szkołami.
10. Działania określone powyżej mogą być wykonywane wspólnie z innymi podmiotami,
które mają podobne cele statutowe, jak cele statutowe Fundacji, poprzez wsparcie
organizacyjne, rzeczowe bądź finansowe;
11. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.
12. Promocję i organizowanie dla dzieci i młodzieży ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
niestanowiącym czynności ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ani czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w
rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

C§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób
fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek fundacji

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 300.000,00 PLN (słownie: trzysta
tysięcy) przekazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów w częściach:
100.000,00 zł Logintrans Sp. z o.o., 100.000 zł TransInkasso oraz 100.000,00 zł WDB oraz składniki
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11.

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi podstawę bytu Fundacji i finansowania jej
działalności, z zastrzeżeniem § 31 Statutu.
2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach
wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych
pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym
rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Lokacja majątku może się odbyć również na podstawie umowy o zarządzanie
portfelem zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1. funduszu założycielskiego,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym odpisów podatkowych,
4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych,
papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§14.

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

§15

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem
zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników
oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych
dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz
Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te,
które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie
może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków
władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, chyba że
wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków
władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których
uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji

§ 16.

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
3) Zgromadzenie Fundatorów.
2. Kompetencje Zgromadzenia Fundatorów mogą być realizowane przez Fundatorów poza
Zgromadzeniem Fundatorów poprzez uchwały podejmowane pisemnie.

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 17.

1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołują Fundatorzy na posiedzeniu
Zgromadzenia
Fundatorów albo w formie głosowania pisemnego, przy czym członkowie Rady Fundacji
nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a) odwołania przez Fundatorów, w szczególności w przypadku:
● nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
● naruszenia postanowień statutu Fundacji;
● trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub
ułomności;
● zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do
danego członka Rady Fundacji;
b) śmierci jej członka;
c) złożenia przez niego rezygnacji;
d) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z
wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego
organu, w tym kosztów podróży.

§ 18.

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę oraz nadzór nad
działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań
z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację,
jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania
Fundacji;
2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
3) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd regulaminów, w tym regulaminów
wynagradzania pracowników Fundacji;
4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych
Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
5) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot
rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o
wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł., za wyjątkiem czynności
przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt 1);
6) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w
drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest
uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§19.

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 20.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków
Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu,
poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie ustanego zawiadomienia
skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób
umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za
miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu
prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany
przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 21.

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie
trzech osób;
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie
większym niż trzy osoby. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje
głos prowadzącego obrady.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy
głosowania.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 22.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany i odwoływanych
przez Fundatorów na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów albo w formie głosowania
pisemnego na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania
członka Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w
każdym czasie w drodze uchwały podjętej zwykła większością głosów.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz
rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną
Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających
długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminów obowiązujących w Fundacji, w tym
wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd
opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30
listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej
Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych,
zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§25.

Fundację reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.

§ 26.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla
dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest
podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W wypadku równości
głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 27.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę
z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą
Zgromadzenia Fundatorów.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.

§ 28.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
któregokolwiek z Fundatorów, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, poczty
elektronicznej, telefonicznie lub w formie ustanego zawiadomienia skierowanego
bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób
umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce
posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego
to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich
uczestniczących w nim członków Zarządu.
VII. Zgromadzenie Fundatorów

§ 29.

1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z Fundatorów lub na
wniosek Zarządu.
2. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez
jednego z Fundatorów miejscu.
3. Każdemu z Fundatorów przysługuje w głosowaniu jeden głos w stosunku do
wniesionego Funduszu Założycielskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgromadzenie Fundatorów jest protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Zarząd
Fundacji.
6. Do ważności Zgromadzenia Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej dwóch
Fundatorów, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o planowanym
Zgromadzeniu listami poleconymi co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.
7. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, jeżeli obecni są wszyscy Fundatorzy.
8. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością oddanych głosów

§ 30.

1. Do obowiązków Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, jeżeli nie zostali
powołani lub odwołani przez Fundatorów w drodze głosowania pisemnego.
2) Powołanie i odwołanie Pełnomocnika Fundatorów reprezentującego Fundację w
umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem
Fundacji, jeżeli nie zostali powołani lub odwołani w drodze głosowania
pisemnego.
3) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, jeżeli nie zostali powołani
lub odwołani w drodze głosowania pisemnego.
4) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.
5) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej
organizacji.
6) Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji.
7) Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.
2. Uchwały w zakresie określonym w ust. 1 zapadają zwykłą większością głosów.
VIII. Działalność gospodarcza

§ 31.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów
statutowych.
3. Fundacja przeznacza kwotę 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) zł na
prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 32.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
działalność gospodarczą w zakresie:
1) Drukowanie gazet – numer PKD 18.11.Z,
2) Pozostałe drukowanie – numer PKD 18.12.Z,
3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – numer PKD 18.13.Z,
4) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – numer PKD 18.20.Z,
5) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – numer PKD 46.31.Z.,
6) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – numer PKD 46.32.Z,
7) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych –
numer PKD 46.33.Z.,
8) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – numer PKD 46.34.B,
9) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – numer PKD
46.36.Z,
10) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – numer PKD 46.37.Z,
11) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – numer
PKD 46.38.Z,
12) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – numer PKD 46.46.Z,
13) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – numer PKD 46.90.Z,
14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – numer
PKD 47.19.Z,
15) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
numer PKD 47.21.Z,
16) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – numer PKD 47.22.Z,
17) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – numer PKD 47.23.Z,
18) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.24.Z,
19) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
numer PKD 47.29.Z,
20) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.41.Z,
21) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
numer PKD 47.51.Z,
22) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD
47.61.Z,
23) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – numer PKD 47.62.Z,
24) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.63.Z,
25) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
numer PKD 47.64.Z,
26) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
47.65.Z,
27) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – numer PKD 47.73.Z,
28) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.74.Z,
29) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.75.Z,
30) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – numer PKD 47.78.Z,
31) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach – numer PKD 47.81.Z,
32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD
47.91.Z,
33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami – numer PKD 47.99.Z,
34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – numer PKD 52.10.B,
35) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – numer PKD 55.10.Z,
36) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – numer PKD
55.20.Z,
37) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – numer PKD 56.10.A,
38) Ruchome placówki gastronomiczne – numer PKD 56.10.B,
39) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) –
numer PKD 56.21.Z,
40) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – numer PKD 56.29.Z,
41) Przygotowywanie i podawanie napojów – numer PKD 56.30.Z,
42) Wydawanie książek – numer PKD 58.11.Z,
43) Wydawanie gazet – numer PKD 58.13.Z,
44) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – numer PKD 58.14.Z,
45) Pozostała działalność wydawnicza – numer PKD 58.19.Z,
46) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – numer PKD 58.21.Z,
47) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – numer PKD 58.29.Z,
48) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych –
numer PKD 59.11.Z,
49) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – numer PKD 59.20.Z,
50) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – numer PKD 61.10.Z,
51) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej – numer PKD 61.20.Z,
52) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – numer PKD 61.30.Z,
53) Działalność związana z oprogramowaniem – numer PKD 62.01.Z,
54) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – numer PKD
62.03.Z,
55) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność – numer PKD 63.11.Z,
56) Działalność portali internetowych – numer PKD 63.12.Z,
57) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana –
numer PKD 63.99.Z,
58) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – numer PKD 64.99.Z,
59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – numer PKD
68.20.Z,
60) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – numer PKD 70.21.Z,
61) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –
numer PKD 70.22.Z,
62) Badania i analizy związane z jakością żywności – numer PKD 71.20.A,
63) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – numer PKD 72.19.Z,
64) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych –
numer PKD 72.20.Z,
65) Działalność agencji reklamowych – numer PKD 73.11.Z,
66) Badanie rynku i opinii publicznej – numer PKD 73.20.Z,
67) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – numer PKD 74.10.Z,
68) Działalność fotograficzna – numer PKD 74.20.Z,
69) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana – numer PKD 74.90.Z,
70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – numer PKD 77.11.Z,
71) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – numer PKD 77.21.Z,
72) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – numer PKD 82.30.Z,
73) Różne formy kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju – numer PKD 85.10.Z,
74) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – numer
PKD 85.51.Z,
75) Nauka języków obcych – numer PKD 85.59.A,
76) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – numer PKD
85.59.B,
77) Działalność wspomagająca edukację – numer PKD 85.60.Z,
78) Działalność fizjoterapeutyczna – numer PKD 86.90.A,
79) Działalność paramedyczna – numer PKD 86.90.D,
80) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
numer PKD 86.90.E,
81) Działalność obiektów sportowych – numer PKD 93.11.Z,
82) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – numer PKD 93.13.Z, 83)
Pozostała działalność związana ze sportem – numer PKD 93.19.Z.

VIII. Zmiana Statutu

§ 33.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w formie uchwały podejmowanej zwykłą
większością głosów.

X. Zmiana celu Fundacji

§ 34.

Fundatorzy uprawnieni są do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu
Fundacji następuje w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, o zmianie postanowień
niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

XI. Połączenie Fundacji

§ 35.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może
nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W
przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną
przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków
połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem
połączenia z zastrzeżeniem § 34 jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku
mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 36

Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością
głosów.

X. Likwidacja Fundacji

§ 37.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 38.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, podjętej
zwykłą większością głosów.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów w
uchwale podjętej zwykłą większością głosów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele
zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie
przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.

XIII. Postanowienia końcowe

§ 39

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej
działalności w roku ubiegłym.

Dla szkół
Dla Firm