Fundacja PolskieDzieci.org - Zdrowe i racjonalne odżywianie

STATUT FUNDACJI POLSKIEDZIECI.ORG
tekst jednolity z dnia 25.05.2016 r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Fundacja Polskiedzieci.org, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1) Logintrans sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, KRS:0000162430, REGON:932920615, NIP:8942764658,
zwana dalej Logintrans,
2) WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka ,KRS: 0000357261, REGON: 020585812, NIP:8971734766,
zwana dalej WDB,
3) Inkaso Logintrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, KRS:0000255813, REGON:020277393, NIP:8971714717
zwana dalej TransInkasso,
zwanymi dalej łącznie Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 22.04.2016 roku., Rep. A nr 729/2016, sporządzonym przed notariuszem Mateuszem Robaszyńskim z Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy, ul. Jana Kilińskiego 6/6, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Wysoka.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2) tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego lub uczestniczyć w fundacjach.
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
5. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja Polskiedzieci.org”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku słownego, graficznego lub słowno-graficznego.
6. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4.

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Edukacji Narodowej.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 6.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie (cele):
1. Tworzenia, rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, związanemu z edukacją, edukacją zdrowotną, sportem, ochroną środowiska i ekologią,
2. Ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania profilaktyki w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,
3. Wsparcia i promowania nowoczesnych form nauczania wspierających, myślenie, kreatywność i samodzielność dzieci,
4. Wsparcia i promowania sportu i rekreacji,
5. Wspierania i rozwijania edukacji i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli
6. Wsparcia i promowania nowoczesnych form edukacji w ramach budowania społeczeństwa informacyjnego,
7. Działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, wspierających edukację,
8. Działalności kulturalnej,
9. Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
10. Działalności w zakresie ochrony środowiska,
11. Działalności dobroczynnej,
12. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
13. Działalności handlowej typu non-profit o charakterze edukacyjnym w obiektach szkolnych,

§ 7.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie realizacji następujących celów:
1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej edukacji w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej i prawidłowych nawyków żywieniowych w rozwoju dzieci i młodzieży; zgodnie z ideą Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkoła Promująca Zdrowie”.
2. Działalność oświatowa oraz popularyzowanie idei oraz aktywności związanych z ochroną i promocją zdrowia;
3. Upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży;
4. Integrowanie środowisk zainteresowanych ochroną zdrowia i jego promocją;
5. Działalność ukierunkowaną na wprowadzanie do szkół nowoczesnych form i narzędzi edukacyjnych wspierających myślenie, kreatywność i samodzielność uczniów.
6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
7. Działalność kulturalna i oświatowa;
8. Działalność edukacyjna obejmująca wyjaśnienie zasad sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego – w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Formułowanie wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko rozumianej edukacji w oraz ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie działań do ich realizacji oraz publiczne wyrażanie opinii;
2. Oddziaływanie na administrację rządową, samorządową i organizacje zawodowe oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi w związku z realizacją celów statutowych;
3. Działanie na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu edukacji, promocji zdrowie, sportu ochrony środowiska oraz ekologii.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień związanych z edukacją, ochroną i promocją zdrowia, w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez udzielanie pomocy w zakresie badań i analiz, tworzenia przedmiotów i oprogramowania, przygotowania koncepcji, wydawania rekomendacji, rzeczoznawstwa, doradztwa oraz wydawania publikacji, w tym elektronicznych związanych z edukacją, ochroną i promocją zdrowia oraz sportu;
5. Organizowanie kursów, narad, wydarzeń, konferencji, kongresów, odczytów, wystaw, wycieczek, konkursów, wyróżnień, poradnictwa technicznego, imprez masowych oraz prowadzenie działalności stypendialnej – w zakresie edukacji , sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
6. Wspieranie finansowe, rzeczowe bądź organizacyjne: szkół i jednostek, zajmujących się opieką na dziećmi i młodzieżą;
7. Organizowanie i finansowanie zajęć oraz imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
8. Prowadzenie, finansowanie lub dofinansowanie punktów gastronomicznych i punktów sprzedaży w pobliżu i na terenie placówek oświatowych.
9. Działalność promocyjną przy współpracy z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi, a także ze szkołami.
10. Działania określone powyżej mogą być wykonywane wspólnie z innymi podmiotami, które mają podobne cele statutowe, jak cele statutowe Fundacji, poprzez wsparcie organizacyjne, rzeczowe bądź finansowe;
11. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek fundacji
§10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy) przekazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów w częściach: 100.000,00 zł Logintrans Sp. z o.o., 100.000 zł TransInkasso oraz 100.000,00 zł WDB oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11.

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi podstawę bytu Fundacji i finansowania jej działalności, z zastrzeżeniem § 31 Statutu.
2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Lokacja majątku może się odbyć również na podstawie umowy o zarządzanie portfelem zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1. funduszu założycielskiego,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym odpisów podatkowych,
4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14.

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§15

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji

§ 16.

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
3) Zgromadzenie Fundatorów.
2. Kompetencje Zgromadzenia Fundatorów mogą być realizowane przez Fundatorów poza Zgromadzeniem Fundatorów poprzez uchwały podejmowane pisemnie.

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 17.

1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołują Fundatorzy na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów albo w formie głosowania pisemnego, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe lub przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a) odwołania przez Fundatorów, w szczególności w przypadku:
● nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
● naruszenia postanowień statutu Fundacji;
● trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
● zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
b) śmierci jej członka;
c) złożenia przez niego rezygnacji;
d) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 18.

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę oraz nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
3) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd regulaminów, w tym regulaminów wynagradzania pracowników Fundacji;
4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
5) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt 1);
6) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§19.

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 20.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 21.

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 22.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany i odwoływanych przez Fundatorów na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów albo w formie głosowania pisemnego na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie w drodze uchwały podjętej zwykła większością głosów.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminów obowiązujących w Fundacji, w tym wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§25.

Fundację reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.

§ 26.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W wypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 27.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 28.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z Fundatorów, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
VII. Zgromadzenie Fundatorów

§ 29.

1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z Fundatorów lub na wniosek Zarządu.
2. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez jednego z Fundatorów miejscu.
3. Każdemu z Fundatorów przysługuje w głosowaniu jeden głos w stosunku do wniesionego Funduszu Założycielskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgromadzenie Fundatorów jest protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.
6. Do ważności Zgromadzenia Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej dwóch Fundatorów, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o planowanym Zgromadzeniu listami poleconymi co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.
7. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, jeżeli obecni są wszyscy Fundatorzy.
8. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością oddanych głosów.

§ 30.

1. Do obowiązków Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, jeżeli nie zostali powołani lub odwołani przez Fundatorów w drodze głosowania pisemnego.
2) Powołanie i odwołanie Pełnomocnika Fundatorów reprezentującego Fundację w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem Fundacji, jeżeli nie zostali powołani lub odwołani w drodze głosowania pisemnego.
3) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, jeżeli nie zostali powołani lub odwołani w drodze głosowania pisemnego.
4) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.
5) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji.
6) Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji.
7) Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.
2. Uchwały w zakresie określonym w ust. 1 zapadają zwykłą większością głosów.
VIII. Działalność gospodarcza

§ 31.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
3. Fundacja przeznacza kwotę 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) zł na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 32.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) Drukowanie gazet – numer PKD 18.11.Z,
2) Pozostałe drukowanie – numer PKD 18.12.Z,
3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – numer PKD 18.13.Z,
4) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – numer PKD 18.20.Z,
5) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – numer PKD 46.31.Z.,
6) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – numer PKD 46.32.Z,
7) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – numer PKD 46.33.Z.,
8) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – numer PKD 46.34.B,
9) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – numer PKD 46.36.Z,
10) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – numer PKD 46.37.Z,
11) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – numer PKD 46.38.Z,
12) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – numer PKD 46.46.Z,
13) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – numer PKD 46.90.Z,
14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.19.Z,
15) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.21.Z,
16) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.22.Z,
17) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.23.Z,
18) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.24.Z,
19) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.29.Z,
20) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.41.Z,
21) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.51.Z,
22) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.61.Z,
23) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.62.Z,
24) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.63.Z,
25) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.64.Z,
26) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.65.Z,
27) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.73.Z,
28) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.74.Z,
29) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.75.Z,
30) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – numer PKD 47.78.Z,
31) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – numer PKD 47.81.Z,
32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – numer PKD 47.99.Z,
34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – numer PKD 52.10.B,
35) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – numer PKD 55.10.Z,
36) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – numer PKD 55.20.Z,
37) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – numer PKD 56.10.A,
38) Ruchome placówki gastronomiczne – numer PKD 56.10.B,
39) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – numer PKD 56.21.Z,
40) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – numer PKD 56.29.Z,
41) Przygotowywanie i podawanie napojów – numer PKD 56.30.Z,
42) Wydawanie książek – numer PKD 58.11.Z,
43) Wydawanie gazet – numer PKD 58.13.Z,
44) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – numer PKD 58.14.Z,
45) Pozostała działalność wydawnicza – numer PKD 58.19.Z,
46) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – numer PKD 58.21.Z,
47) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – numer PKD 58.29.Z,
48) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – numer PKD 59.11.Z,
49) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – numer PKD 59.20.Z,
50) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – numer PKD 61.10.Z,
51) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – numer PKD 61.20.Z,
52) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – numer PKD 61.30.Z,
53) Działalność związana z oprogramowaniem – numer PKD 62.01.Z,
54) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – numer PKD 62.03.Z,
55) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – numer PKD 63.11.Z,
56) Działalność portali internetowych – numer PKD 63.12.Z,
57) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – numer PKD 63.99.Z,
58) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – numer PKD 64.99.Z,
59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – numer PKD 68.20.Z,
60) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – numer PKD 70.21.Z,
61) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – numer PKD 70.22.Z,
62) Badania i analizy związane z jakością żywności – numer PKD 71.20.A,
63) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – numer PKD 72.19.Z,
64) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – numer PKD 72.20.Z,
65) Działalność agencji reklamowych – numer PKD 73.11.Z,
66) Badanie rynku i opinii publicznej – numer PKD 73.20.Z,
67) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – numer PKD 74.10.Z,
68) Działalność fotograficzna – numer PKD 74.20.Z,
69) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – numer PKD 74.90.Z,
70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – numer PKD 77.11.Z,
71) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – numer PKD 77.21.Z,
72) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – numer PKD 82.30.Z,
73) Różne formy kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju – numer PKD 85.10.Z,
74) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – numer PKD 85.51.Z,
75) Nauka języków obcych – numer PKD 85.59.A,
76) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – numer PKD 85.59.B,
77) Działalność wspomagająca edukację – numer PKD 85.60.Z,
78) Działalność fizjoterapeutyczna – numer PKD 86.90.A,
79) Działalność paramedyczna – numer PKD 86.90.D,
80) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – numer PKD 86.90.E,
81) Działalność obiektów sportowych – numer PKD 93.11.Z,
82) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – numer PKD 93.13.Z,
83) Pozostała działalność związana ze sportem – numer PKD 93.19.Z.

VIII. Zmiana Statutu

§ 33.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

X. Zmiana celu Fundacji

§ 34.

Fundatorzy uprawnieni są do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, o zmianie postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

XI. Połączenie Fundacji

§ 35

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 34 jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 36

Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.

XII. Likwidacja Fundacji

§ 37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 38

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów w uchwale podjętej zwykłą większością głosów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.

XIII. Postanowienia końcowe

§ 39

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

Dla szkół