STATUT FUNDACJI POLSKIEDZIECI.ORG

tekst jednolity z dnia 13.10.2021 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.
1. Fundacja Polskiedzieci.org, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1) Logintrans sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, KRS:0000162430,
REGON:932920615, NIP:8942764658, zwana dalej Logintrans,
2) WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28. 50-109
Wrocław,KRS: 0000357261, REGON: 020585812, NIP:8971734766, zwana dalej WDB,
3) Inkaso Logintrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, KRS:0000255813, REGON:020277393, NIP:8971714717 zwana dalej TransInkasso, zwanymi dalej łącznie Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 22.04.2016 roku., Rep. A nr 729/2016, sporządzonym przed notariuszem Mateuszem Robaszyńskim z Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy, ul. Jana Kilińskiego 6/6, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2.
1. ​ Siedzibą Fundacji jest Wysoka.​   
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1)​ tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,​   
2) tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego lub uczestniczyć w fundacjach.
4.​ Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.​  
5. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja Polskiedzieci.org”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku słownego, graficznego lub słowno-graficznego.
6. Fundacja​ może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.
1. Fundacja​ jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Działalność​ statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych
§ 5.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Edukacji Narodowej.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 6.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie (cele):
1) Tworzenia,​ rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, związanemu z edukacją, edukacją zdrowotną, sportem, ochroną środowiska i ekologią,
2) Ochrony​ i promocji zdrowia oraz propagowania profilaktyki w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,
3) Wsparcia i promowania nowoczesnych form nauczania wspierających, myślenie, kreatywność i samodzielność dzieci,
4)​ Wsparcia i promowania sportu i rekreacji,​  
5) Wspierania i rozwijania edukacji i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli​   
6)  Wsparcia​ i promowania nowoczesnych form edukacji w ramach budowania społeczeństwa informacyjnego,
7) Działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, wspierających edukację,​
8) Działalności kulturalnej,​    
9) Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,​  
10)​ Działalności w zakresie ochrony środowiska,​  
11) Działalności dobroczynnej,​    
12) Ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
13) Działalności handlowej typu non-profit o charakterze edukacyjnym w obiektach szkolnych,
14) Promocji wiedzy i budowania świadomości w zakresie roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym.
15) Działalności edukacyjnej i naukowej realizowanej na obszarach wiejskich i miejskich.

§ 7.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność o charakterze pożytku publicznego:
1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B;
2) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z;
3) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z;
4) Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z;
5) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
6) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;
7) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z;
8) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z.

§ 71 .
Fundacja prowadzi odpłatną działalność o charakterze pożytku publicznego:
1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.11.Z;
2) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z;
3) Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z;
4) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B;
5) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z;
6) Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z;
7) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
8) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;
9) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.

§ 8.​
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Formułowanie​ wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko rozumianej edukacji w oraz ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie działań do ich realizacji oraz publiczne wyrażanie opinii;
2) Oddziaływanie​ na administrację rządową, samorządową i organizacje zawodowe oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi w związku z realizacją celów statutowych;
3) Działanie​ na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu edukacji, promocji zdrowie, sportu ochrony środowiska oraz ekologii.
4) Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień związanych z edukacją, ochroną i promocją zdrowia, w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez udzielanie pomocy w zakresie badań i analiz, tworzenia przedmiotów i oprogramowania, przygotowania koncepcji, wydawania rekomendacji, rzeczoznawstwa, doradztwa oraz wydawania publikacji, w tym elektronicznych związanych z edukacją, ochroną i promocją zdrowia oraz sportu;
5) Organizowanie​ kursów, narad, wydarzeń, konferencji, kongresów, odczytów, wystaw, wycieczek, konkursów, wyróżnień, poradnictwa technicznego, imprez masowych oraz prowadzenie działalności stypendialnej – w zakresie edukacji , sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
6) Wspieranie​ finansowe, rzeczowe bądź organizacyjne: szkół i jednostek, zajmujących się opieką na dziećmi i młodzieżą;
7) Organizowanie​ i finansowanie zajęć oraz imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
8) Prowadzenie,​ finansowanie lub dofinansowanie punktów gastronomicznych i punktów sprzedaży w pobliżu i na terenie placówek oświatowych.
9) Działalność​ promocyjną przy współpracy z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi, a także ze szkołami.
10) Działania​ określone powyżej mogą być wykonywane wspólnie z innymi podmiotami, które mają podobne cele statutowe, jak cele statutowe Fundacji, poprzez wsparcie organizacyjne, rzeczowe bądź finansowe;
11) Fundacja​ realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
12) Promocję i organizowanie dla dzieci i młodzieży ochrony ubezpieczeniowej w zakresie niestanowiącym czynności ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ani czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

§ 9.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek fundacji

§10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy) przekazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów w częściach: 100.000,00 zł Logintrans Sp. z o.o., 100.000 zł TransInkasso oraz 100.000,00 zł WDB oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§ 11.
1. Fundusz​ założycielski Fundacji stanowi podstawę bytu Fundacji i finansowania jej działalności, z zastrzeżeniem § 31 Statutu.
2. Zarząd​ Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Lokacja​ majątku może się odbyć również na podstawie umowy o zarządzanie portfelem zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

§ 12.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1. funduszu założycielskiego,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym odpisów podatkowych,
4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§14.
1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W​ sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§15​ .
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek​ Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek​  Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja​ nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji

§ 16.
1.​ Organami Fundacji są:​ 
    1)​ Rada Fundacji,​    
    2)​ Zarząd Fundacji,​  
    3)​ Zgromadzenie Fundatorów.​  
2. Kompetencje Zgromadzenia Fundatorów mogą być realizowane przez Fundatorów poza Zgromadzeniem Fundatorów poprzez uchwały podejmowane pisemnie.

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 17.
1.​ Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.​    
2. Członków​ Rady Fundacji powołuje i odwołują Fundatorzy na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów albo w formie głosowania pisemnego, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem​ Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe lub przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
4.​ Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:​ 
1)​ odwołania przez Fundatorów, w szczególności w przypadku:​    
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
2)​ śmierci jej członka;​   
3)​ złożenia przez niego rezygnacji;​    
4)​ prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.​ 
5. Członkowie​ Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 18.
1. Rada​ Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę oraz nadzór nad działalnością Fundacji.
2.​ Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:​  
1) rozpatrywanie​ i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
2)​ ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;​ 
3) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd regulaminów, w tym regulaminów wynagradzania pracowników Fundacji;
4) proponowanie​ zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
5) wyrażanie​ zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt 1);
6) wyrażanie​    opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W​ celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
1)  żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
2)​ żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;​  
3)​ uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.​ 
§19.
1.  Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2.​ Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.​

§ 20.​  
1. Rada​ Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia​ Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia​ Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Posiedzenia​ Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia​ Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. W​ posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 21.
1.​ Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:​ 
1) dwóch​ jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;
2) trzech​ jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
2. Uchwały​ Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji​   
§ 22.
1. Zarząd​ Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany i odwoływanych przez Fundatorów na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów albo w formie głosowania pisemnego na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2.​ Fundator może zostać członkiem Zarządu.​    
3. Członkostwo​ w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie w drodze uchwały podjętej zwykła większością głosów.
4. Członkiem​ Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.
Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 24.​ 
1.​ Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.​  
2.​ Do kompetencji Zarządu należy:​    
1)​ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;​ 
2)​ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;​  
3) opracowywanie​ na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie​ wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5)​ sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;​    
6)​ zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;​  
7)​ powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;​   
8) opracowywanie​ projektu regulaminów obowiązujących w Fundacji, w tym wynagradzania pracowników Fundacji;
9)​ przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.​  
3. Budżety​  i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd​ ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§25.
Fundację reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.

§ 26.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały​ Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały​ Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W wypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 27.
1.​ Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.​  
2.​ Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.​   
3. Umowy​ o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.
4. Wynagrodzenia​ dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 28.​ 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia​ Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z Fundatorów, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia​ Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia​  Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

VII. Zgromadzenie Fundatorów

§ 29.
1. Zgromadzenie​ Fundatorów odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z Fundatorów lub na wniosek Zarządu.
2. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez jednego z Fundatorów miejscu.
3. Każdemu​  z Fundatorów przysługuje w głosowaniu jeden głos w stosunku do wniesionego Funduszu Założycielskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgromadzenie Fundatorów jest protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.
6. Do​ ważności Zgromadzenia Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej dwóch Fundatorów, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o planowanym Zgromadzeniu listami poleconymi co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.
7.​ Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, jeżeli obecni są wszyscy Fundatorzy.​ 
8.​ Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością oddanych głosów​.

§ 30.
1.​ Do obowiązków Zgromadzenia Fundatorów należy:​  
1) Powoływanie​ i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, jeżeli nie zostali powołani lub odwołani przez Fundatorów w drodze głosowania pisemnego.
2) Powołanie​ i odwołanie Pełnomocnika Fundatorów reprezentującego Fundację w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem Fundacji, jeżeli nie zostali powołani lub odwołani w drodze głosowania pisemnego.
3) Powoływanie​ i odwoływanie członków Rady Fundacji, jeżeli nie zostali powołani lub odwołani w drodze głosowania pisemnego.
4)​ Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.​    
5) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji.
6)​ Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji.​ 
7)​ Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.​   
2.​ Uchwały w zakresie określonym w ust. 1 zapadają zwykłą większością głosów.​ 

VIII. Działalność gospodarcza

§ 31.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.​
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
3. Fundacja​ przeznacza kwotę 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) zł na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 32.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:   
1) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z.;
2) Ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B.;
3) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z.;
4) Działalność portali internetowych – 63.12.Z.;
5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z.;
6) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z.;
7) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z.;
8) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z.;
9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z.;
10) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z.;
11) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z;
12) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z.
13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z;
14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z

VIII. Zmiana Statutu

§ 33.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

X. Zmiana celu Fundacji

§ 34.
Fundatorzy uprawnieni są do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, o zmianie postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

XI. Połączenie Fundacji

§ 35.
1. Dla​ efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 34 jest Zarząd.
2. Połączenie,​ o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 36
Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.

X. Likwidacja Fundacji

§ 37.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 38.
1. Decyzję​ w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów w uchwale podjętej zwykłą większością głosów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.

XIII. Postanowienia końcowe

§ 39.
Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
Zapisz się do Newslettera